Erkend Alpacahouder
21 november 2014 

Erkend Alpacahouder

De Alpaca Association Benelux (AAB) heeft een gedragscode voor haar leden. Als je hieraan kunt voldoen mag je jezelf Erkend Alpacahouder noemen. Vandaag net het logo van erkend alpacahouder ontvangen van het bestuur.

De gedragscode voor een erkend alpacahouder is hieronder weergegeven.

 1. Alle erkende alpacahouders behoren zich te houden aan de statuten, doelstellingen en het huishoudelijk reglement van de Alpaca Association Benelux ( AAB )
 2. Het fokken behoort gericht te zijn op de verbetering van de alpaca in het algemeen en ter vermindering van de erfelijke gebreken binnen de populatie.
 3. De erkende alpacahouders dienen al hun dieren, voor de leeftijd van 6 maanden, te registreren bij de AAB.
 4. De erkende alpacahouder behoort, voor zover mogelijk, na te gaan of redelijkerwijs verwacht mag worden dat de potentiële koper de alpaca een goed tehuis zal bieden.
  De koper dient minimaal twee alpaca’s gezamenlijk te huisvesten.
 5. De erkende alpacahouder dient de potentiële koper voldoende advies en informatie te verschaffen over:
  a. De historie van de te koop zijnde alpaca.
  b. Gezondheid.
  c. Eventuele afwijkingen/tekortkomingen (zie website AAB onder rubriek “keuring”).
  d. Verzorging (zie website AAB).
 6. De erkende alpacahouders dienen uitsluitend alpaca’s te verkopen die op dat moment, naar eer en geweten, gezond zijn. Bij voorkeur met een gezondheidsverklaring van een dierenarts.
 7. De erkende alpacahouder dient het registratiebewijs van het te verkopen dier in het bezit te stellen van de koper. Verkoper zorgt voor juiste eigendomsregistratie.
 8. Van de erkende alpacahouder wordt verwacht dat hij de alpaca van de koper terug zal nemen indien daar gegronde redenen voor zijn. De verkoper biedt de koper de mogelijkheid van een
  aankoopkeuring voordat de fysieke overdracht van het dier plaatsvindt. De keuringskosten zijn voor de koper.
 9. De erkende alpacahouders zijn verplicht om erfelijk aangeboren afwijkingen bij vaststelling te melden aan het bestuur van de AAB (zie website AAB rubriek “keuring”).
 10. De erkende alpacahouders dienen gebruik te maken van uniforme formulieren welke zijn opgesteld door de AAB zoals: koopovereenkomst, dekovereenkomst, drachtigheidscertificaat,
  gezondheidsverklaring en leveringsvoorwaarden.
  Deze formulieren mogen aanvullende voorwaarden bevatten van de betreffende verkoper/koper.
 11. De erkende alpacahouder dient ervoor te zorgen dat een naar het buitenland verkocht dier altijd vergezeld gaat van een officieel exportdocument.
 12. De dieren dienen vervoerd te worden in een voor alpaca’s geschikt voertuig welke voldoet aan alle door de wet gestelde eisen. De erkende alpacahouder dient de koper hierop te wijzen en
  eventueel de mogelijkheid te bieden het vervoer zelf of door een erkend bedrijf te laten uitvoeren.
 13. De erkende alpacahouders dienen te allen tijde respect voor elkaar te hebben. Tegenover derden, aspirant kopers, kopers behoren zij zich niet negatief en denigrerend uit te laten over
  leden, collega‐fokkers, de vereniging en de alpacasector in zijn geheel.
 14. De erkende alpacahouders behoren ten opzichte van elkaar en ten aanzien van het wel en wee van de alpaca in zijn algemeenheid, elkaar zoveel mogelijk te helpen en van informatie te
  voorzien.
 15. Indien een der betrokken partijen het noodzakelijk acht van een van deze regels af te wijken, kan met redenen omkleed, dispensatie bij het bestuur worden aangevraagd.
 16. Bij het niet navolgen van deze gedragscode en/of anderzijds, is het bestuur van de AAB gemachtigd de erkenning van de betreffende alpacahouder in te trekken.
 17. De lay‐out van de AAB‐overeenkomsten dient als basis gehandhaafd te blijven.

Deze gedragscode en andere documenten zijn te vinden door in te loggen op de site van de Alpaca Association Benelux.

 

Over de schrijver
Gert is mede oprichter van de Alpaca-Ranch. In maatschap met een broer heeft hij een akkerbouw- en tuinbouw- bedrijf. Gert is verantwoordelijk voor het akkerbouw gedeelte en verzorgt hij dagelijks de alpaca's. Verder neemt Gert de werkzaamheden voor de website en webshop voor zijn rekening. “Op zoek naar wat extra inkomsten naast het landbouwbedrijf stuitte ik op het fokken van alpaca’s. Op dat moment werden er nog maar 10.000 alpaca’s in Europa gehouden terwijl de vraag groeiende is. Een goede investering voor de toekomst dacht ik. Wanneer gericht gefokt wordt op kwaliteit is met de alpacafokkerij een leuke verdienste te behalen. Daarnaast kom je door dit bijzondere dier in aanraking met andere mensen. De verscheidenheid aan sociale contacten die je opdoet maakt het totaal plaatje levendig.”
Gert Joling
Door

Gert Joling

op 22 Feb 2021

Aanvulling op dit artikel. Het erkend lidmaatschap bestaat sinds eind 2020 niet meer bij de vereniging. Het bestuur heeft als volgt besloten: "De status van erkend alpacahouder is ooit in het leven geroepen om te stimuleren dat leden zich houden aan de opgestelde eisen vanuit de vereniging. Echter is gebleken dat controle en handhaving op naleving van de gestelde eisen niet haalbaar is vanuit onze vereniging. Hierdoor is de waarde van het keurmerk dusdanig afgenomen dat het bestuur heeft besloten om te stoppen met de status van erkend alpacahouder."

Reactie plaatsen

Zoek binnen onze artikelen